วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Virtual Reality : VR


 Virtual Reality : VR 


      หลายคนได้ยินคำว่า VR กันมาเยอะมาก ในช่วงระยะหลังมานี้ และก็สร้างคำถามให้ ว่ามันคือเทคโนโลยีอะไรกัน ใช้งานยังไง มีประโยชน์ยังไงบ้าง วันนี้มาไขความกระจ่างเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า

Virtual reality gaming is where a person can experience being in a three-dimensional environment and interact with that environment during a game. This is an essential part of the game.
VR ย่อมาจาก Virtual Reality แปลแบบตรงๆก็คือ ‘ความเสมือนจริง’ เทคโนโลยีนี้จะต้องใช้ควบคู่กับอุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่ง นั่นก็คือแว่นตา VR ถ้าหากขาดอุปกรณ์ชิ้นนี้ไป เราก็จะเข้าสู่โลกของ VR ไม่ได้เลย แว่นตัวนี้จะทำหน้าทีแสดงภาพแทนหน้าจอปกติ จะหลอกตาเราให้มองเห็นเฉพาะแต่ภาพจากในแว่นตาเท่านั้น ทำให้เราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนนี้อย่างเต็มตัว ดังภาพด้านบน เปรียบเสมือนเราได้เข้าไปอยู่ในโลกจินตนาการที่เราเคยวาดฝันได้ด้วย

Virtual reality is the creation of a virtual environment presented to our senses in such a way that we experience it as if we were really there. It uses a host of technologies to achieve this goal and is a technically complex feat that has to account for our perception and cognition. It has both entertainment and serious uses. The technology is becoming cheaper and more widespread. We can expect to see many more innovative uses for the technology in the future and perhaps a fundamental way in which we communicate and work thanks to the possibilities of virtual reality.

Q & A

VR ย่อมาจากอะไร และ แปลว่าอะไร 

ตอบ VR ย่อมาจาก Virtual Reality แปลว่า ความเสมือนจริง

Give examples of Virtual Reality benefits ?

ANS  Helping the patient in the hospital Using VR to wear causes the patient to visualize and hear different sounds. It helps to reduce the anxiety to a lot. 

สามารถสืบหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่

Ver. Eng  What is VRการพัฒนาโปรแกรม Application Development


 การพัฒนาโปรแกรม Application Development

 Q & A

1. what is the process of developing the program ?
  • Problem analysis
  • Program design
  • Computer Programming
  • Testing and Editing Programs
  • Documentation of the program
  • Program Maintenance

2. Problem analysis What are the steps ?
  • Determine the purpose of the task
  • Consider input
  • Consider processing
  • Consider information removed
3. Give examples of program design ?

Ans Develop a program to determine the value of a divisor if the input is a divisor. But the user entered the divisor as zero. The program will crash into a piece of work. Therefore, the program should check that. If the denominator is zero, an error message must be provided to the user.

4. What are the considerations of computer programming?

Ans Programmers should consider the data that will be used to test the program to be written, with the integrity of the data used to test the program is very important.

5. Give examples of languages ​​that can be programmed in the same way as a procedural language ? 

Ans Java, C #, C ++ and C ++.

6. What is 4GLs?

Ans fourth-generation languages

7. What is the main function?

 Ans Function header

Variable declaration

Command

8. What is HTML?

 Ans  Hypertext Markup Language

9.What types of computer projects can be divided?

Ans 5 types

10. What is Hypertext Markup Language ?

Ans The language used to forma the display of text and images. Including multimedia on the page.

Q : What is the Application Development ?

A : โปรแกรมหมายถึงชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับสั่งงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีข้อมูลตามที่ต้องการโดยอาศัยข้อมูลที่กำหนดให้
 ภาษาคอมพิวเตอร์   หมายถึง   สื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มากมายในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรมมีอยู่หลายอย่าง เช่น ลักษณะของปัญหา  ความถนัดของผู้เขียนโปรแกรม  สภาพแวดล้อมในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  นโยบายของหน่วยงาน  เป็นต้น

อ้างอิง


วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คำถามท้ายบทที่6

คำถามท้ายบทที่6 ข้อ 9 


9. กระบวนการทำงานข้อใดไม่เป็นการทำงานแบบเรียงลำดับ

ข้าพเจ้าคิดวิเคราะห์แล้วว่าควรตอบ การรับข้อมูล

อ้างอิงจาก หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน้า214
ตอบคำถามท้ายบทที่6

 คำถามท้ายบทที่ 6 ข้อ 8


 8.โครงสร้างการวนซ้ำดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มใด

ข้าพเจ้าคิดวิเคราะห์แล้วว่าควรตอบ โครงสร้างการวนซ้ำแบบ while

อ้างอิงจาก หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน้า 213  

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จริยธรรมในโลกของข้อมูล เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา
   " จริยธรรมในโลกของข้อมูล " คือ คำว่าจริยธรรมเป็นคำที่มีความหมายกว้างแม้กระทั่งในด้าน
คอมพิวเตอร์ ก็มีการกล่าวถึงในเรื่องจริยธรรมเช่นกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงจริยธรรม ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศประเด็นต่างๆ ตัวอย่างเช่น
  
  " ทรัพย์สินทางปัญญา "  คือ ในกระบวนการผลิตโปรแกรม ระบบปฎิบัติการ รูปภาพ เพลง หรือ หนังสือทรอนิกส์ จำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูง และใช้เวลาในการผลิตยาวนาน แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฎอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล ผู้ใช้คนอื่นๆสามารถทำซ้ำ และนำไปใช้ได้โดยไม่ได้จ่ายเงินให้กับผู้ผลิตก่อให้เกิดความเสียหานทางธุรกิจกับเจ้าของข้อมูล ผู้ใช้จึงต้องพิจารณาขอบเขตสิทธิ์ที่ตนเองได้รับในข้อมูลดังกล่าว และเป็นการสมควรหรือไม่ที่จะดาวน์โหลดและแจกจ่ายข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้ นอกจากนี้การนำข้อความหรือรูปภาพจากสื่ออินเทอร์เน็ตมาใช้ จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น การคัดลอกข้อความหรือรูปภาพจากเว็บประกอบในการทำรายงาน โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา

อ้างอิงจาก : http://kanlayanee.ac.th/ict/2-5ขอบคุณภาพจาก http://kanlayanee.ac.th/ict/2-5


เกร็ดความรู้ 
    
ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

    ลิขสิทธิ์ (copyright )หมายถึง สิทธิ์แต่เพียงเดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนเองได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิ์ที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา ไม่ว่าในรูปแบบลักษณะใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปใช้ด้วย สำหรับโปรกแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ถือเป็นงานที่เข้าข่ายที่มีลิขสิทธ์

  เครื่องหมายการค้า(Trademark) ใช้สัญลักษณ์สากล TM หมายถึงเครื่องหมายที่ให้หรือจะใช้เป็นเครื่องหมายนั้นเกี่ยวกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย การค้าของบุคคลอื่น โดยสัญญษลักษณ์อาาจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ

 สิทธิบัตร (patent) หมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐิ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นเช่น การผลิตและจำหน่ายเป็นต้น

 สำหรับการละเมิดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก หรือผลิตซ้ำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง 3 ประเภทนี้ ถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติอ้างอิงจาก  

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รู้จักกัน ด้วยชั่วโมงโค้ดของกัญญาภรณ์ 5/4 เลขที่22


                                 เป็นเกมส์ออกแบบที่เหมือนจะยากแต่ก็ง่ายเล่นแล้วฝึกสมองไปด้วย เป็นการใช้ทั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่และเพิ่งเคยได้ลองเล่นเป็นครั้งแรกแต่ผลออกมาน่าประทับใจและฝึกโค้ดไปในตัวเป็นอะไรที่มึนมากแต่ก็สนุกมากเหมือนกันค่ะ


นางสาว กัญญาภรณ์ ฝ่ายขันธ์ ม.5/4 เลขที่ 22
แผนการเรียน
 วิทย์ - คณิต(EIS)
แนวทางการศึกษาต่อ 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะ
นำไปประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านITสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายด้านเลยค่ะ สามารถสร้างเสริมรายได้ และคอยพัฒนาความรู้ทางด้าน IT ไปได้อีกค่ะ
คติประจำใจ
ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน